ศิลปากร เปิดหลักสูตรใหม่

ศิลปากร เปิดหลักสูตรใหม่ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคดิจิทัล

ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า จากสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยเฉพาะเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลให้รูปแบบการดำรงชีวิต แนวคิดต่าง ๆ ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากดิจิทัลดิสรัปชั่นทั่วโลก

รวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ทำให้ภาคการศึกษามีความตระหนักและให้ความสำคัญด้านการผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบโจทย์ และพัฒนาการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและสามารถจัดเก็บบริหารจัดการข้อมูล (Data Scientist) รวมถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นต้น

ดังนั้นการเรียนการสอนจึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อตอบโจทย์และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมป้อนบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และรองรับการเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างมืออาชีพ

“จากการวิจัยทางการตลาดของบริษัท Zion พบว่า ภายในปี 2025 มูลค่าทางการตลาดของผู้ช่วยเสมือนดิจิทัลอัจฉริยะทั่วโลก หรือ AI จะมีมูลค่าสูงถึง 19.6 พันล้านดอลลาร์ แนวโน้มดังกล่าวบ่งชี้ได้ว่าตลาดงานด้าน AI ยังมีความต้องการอยู่เป็นจำนวนมากตามปริมาณความต้องการของผู้ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ จากแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของเทคโนโลยี มีความสำคัญที่บัณฑิตสามารถต่อยอดในการทำงานและทำธุรกิจในยุคนี้”

ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี) ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีและการปฏิบัติแบบพหุวิทยาการ ทางด้านธุรกิจผสมผสานกับเทคโนโลยี โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันกับ Paris School of Technology and Business (PST&B) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการร่วมพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

ศิลปากร เปิดหลักสูตรใหม่ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคดิจิทัล

ด้าน ดร.อาร์มอง แดร์คี ผู้อำนวยการ และผู้ก่อตั้ง Paris School of Technology and Business กล่าวว่า สำหรับ Paris School of Technology and Business (PST&B) เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในเครือข่ายของ Galileo Global Education ผู้นำสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป ซึ่งในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาในเครือข่ายมากกว่า 55 สถาบัน 86 วิทยาเขต ใน 13 ประเทศ และมีจำนวนนักศึกษากว่า 180,000 คน PST&B เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล และได้รับรางวัล “Grand Prix de l’Innovation Pédagogique Eduniversal”

ผศ.ดร.สมพิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทประจำปี พ.ศ. 2564-2565 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความร่วมมือในการเปิดเรียนการสอนกับ Paris School of Business ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของกลุ่ม Galileo Global Education ด้วยเช่นกันมานานกว่า 5 ปี สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ Paris School of Technology and Business (PST&B) จัดตั้งขึ้นเพื่อพลิกเกม ในระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้นำด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตสู่โลกดิจิทัล

ที่ผ่านมาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการสินค้าลักเซอรี่ และด้านการออกแบบสื่อสารดิจิทัล ที่ผลิตบัณฑิตป้อนสู่ภาคธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานมาตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี

สำหรับจุดแข็งที่สำคัญของการเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปี และได้รับปริญญาตรี 2 ใบ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Paris School of Technology and Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส

โดยจะได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยี หลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะสามารถทำงานได้ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ และสามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้

พร้อมกันนี้นักศึกษายังมีโอกาสในการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 เทอม ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากสถาบันร่วม และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม พร้อมยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรอีกด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้จะมาช่วยในการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

“ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักศึกษาที่มีความสนใจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี) ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยความพร้อมและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี และการทำงานร่วมกับภาคการศึกษาระดับโลก รวมทั้งการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ระดับนานาชาติกับนักศึกษาที่เรียนรู้ ปฏิบัติจริง และการดูแลนักศึกษาใกล้ชิด พร้อมมั่นใจว่าบัณฑิตของเราที่จบการศึกษาจะไม่ตกงาน และสามารถเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วย”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ markthompsonartist.com

UFA Slot

Releated