รายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2566

รายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2566

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปในการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลนานาชาติ ที่มอบให้แก่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาในประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต รวม 11 คน ในทุกๆ 2 ปี โดยพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้น ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ ซึ่งครูที่ได้รับพระราชทานรางวัล จาก 11 ประเทศ ได้แก่

1. ครูโมฮัมหมัด อาเมียร์ อิรวาน บิน ฮาจิมุกซิน จากเนการาบรูไนดารุสซาลาม

2. ครูเฮ ชาคริยา จากราชอาณาจักรกัมพูชา

3. ครูฮาริสดายานิ จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

4. ครูกีมเฟือง เฮืองมะนี จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

5. ครูไซฟุลนิซาน เจ๊ะ อิสมาอิล จากประเทศประเทศมาเลเซีย

6. ครูดอว์ เอ ซู วิน จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

7. ครูเจอร์วิน โอ. วาเลนเซีย จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

8. ครูชอง หลวน เพนนี จากสาธารณรัฐสิงคโปร์

9. ครูฟิโลมีนา ดา คอสตา จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

10. ครูเหงียน หมั่น หุ่ง จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2566

สำหรับประเทศไทย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระหว่างปี 2565-2566 โดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 77 จังหวัด และองค์กรที่มีรางวัลระดับประเทศ 7 องค์กร ซึ่งพิจารณาให้ นายนิวัฒน์ เงินงามมีสุข ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านมอโก้คี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และทำหน้าที่ครูนิเทศก์ ใน 5 ศูนย์การเรียน และห้องเรียนสาขาที่บ้านมอโก้ใหม่ อ.ท่าสองยาง โดยจัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยในชุมชน ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เวทีประชาคมของหมู่บ้านทำให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดการทำลายป่า ส่งเสริมการปลูกกาแฟแบบครบวงจรและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยครูนิวัฒน์อุทิศทั้งชีวิตของการเป็นครูบนดอยสูง มานานกว่า 21 ปี และบุกเบิกศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 5 แห่ง ซึ่งแต่ละศูนย์อยู่ห่างกัน 7-10 กิโลเมตร ด้วยความมุ่งมั่นว่าอยากตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยให้ความรู้ที่จะติดตัวนักเรียนไปตลอดจนหมดลมหายใจ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรียังพิจารณามอบรางวัลคุณากร จำนวน 2 ราย คือ นายอุดร สายสิงห์ ครูผู้เป็นที่รักและศรัทธายิ่งของศิษย์ผู้ปกครองและชุมชน โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา และนายสมเกียรติ แซ่เต็ง ครูยุคใหม่ผู้สร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อการรักถิ่น เน้นความมีตัวตนและความสำเร็จของเด็กทุกคน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม อ.เมือง จ.ตราด

โดยนอกจากนี้ ที่ประชุมได้เพิ่มประเทศเพื่อเสนอชื่อครูเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในครั้งที่ 6 ปี 2568 อีก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบังกลาเทศ ภูฎาน และมองโกเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีโครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา และในรอบปีที่ผ่านมา มูลนิธิและภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายครูรางวัล อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสะกด พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย เพื่อเด็กในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือของสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนให้ครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านระบบอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน การใช้สื่อและกลไกสนับสนุนในระดับพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันมีพลังครูและอาสาสมัครใน 14 จังหวัดทดลองนำร่อง ครอบคลุมโรงเรียนเป้าหมาย 1,619 แห่ง

ติดตามข่าวสารเพิ่ทเติมได้ที่ markthompsonartist.com

Releated