กรมศิลป์ เปิดโครงการสัมมนา วิจัย วิจักขณ์ นำเสนอผลงานวิชาการ

กรมศิลป์ เปิดโครงการสัมมนา วิจัย วิจักขณ์ นำเสนอผลงานวิชาการ

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตนได้เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนา วิจัย วิจักขณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด ทั้งด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ภาษา เอกสาร หนังสือ ประวัติศาสตร์ นาฏดุริยางศิลป์ และศิลปกรรม

โดยจัดการบรรยายและนำเสนอผลงานมากกว่า 40 เรื่อง อาทิเช่น การขุดตรวจทางโบราณคดีอาคารป่าไม้ภาคแพร่, ธรรมาสน์ในจังหวัดลำพูน, บัฏเทพนพเคราะห์, ภาพเขียนสีค้นพบใหม่ที่ถ้ำสิงโต เขาผาแรต อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี, สองกษัตราลงสรง : นาฏยประดิษฐ์ในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์, เรื่องเล่าจากสุสาน : ข้อมูลจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่เวียงท่ากาน, สังเขปเรื่อง “ม้า” : จากแชงกรีล่าสู่ล้านนาและสยาม,

กรมศิลป์ เปิดโครงการสัมมนา วิจัย วิจักขณ์ นำเสนอผลงานวิชาการ

เทคนิคการประดับกระจกโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙, ฐานรากหลักฐานโบราณคดี ป้อมมหากาฬ กําแพงพระนคร และกําแพงวังหน้ากรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊ก ไลฟ์ เพจ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม อีกด้วย

“การสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ เป็นโครงการที่กรมศิลปากรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการของกรมศิลปากรได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ทั้งวิทยาการใหม่ ๆ และวิทยาการที่ต่อเนื่องในเชิงลึก เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติสู่ทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งนอกจากจะเป็นการถ่ายทอดทักษะความรู้ให้กับนักวิชาการและประชาชนที่สนใจแล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ กรมศิลปากรหวังว่าองค์ความรู้จากการสัมมนาจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งผลให้เยาวชนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปหันมาสนใจ ตระหนักในคุณค่าและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของไทยมากยิ่งขึ้น” นายพนมบุตร อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ markthompsonartist.com

แทงบอล

Releated